ADÁSVÉTEL

Az adásvétel olyan visszterhes jogügylet, amelynek kapcsán valamely ingatlan tulajdonát az eladó vételár ellenében a vevőre ruházza.

A szerződéskötés előtt a hiteles tulajdoni lap alapján tájékozódhatunk az ingatlan tulajdoni viszonyairól, illetve az ingatlant terhelő jogokról, kötelezettségekről. Ha az ingatlant haszonélvezeti jog, jelzálogjog, végrehajtási jog, vagy egyéb teher terheli, úgy a szerződésben – a felek megállapodása szerint – gondoskodni kell a tehermentesítésről.

 • A szerződés lényeges tartalmi elemei:
  • Fizetési feltételek (egyösszegű/részletekben)
   • Önerőből, és/vagy hitelből, támogatásbó
   • Teljesítés módja, határideje, helye
 • Tulajdon átruházás:
  • Szerződéskötéssel egyidejűleg, vagy később (vételár maradéktalan megfizetésekor), tulajdonátruházó nyilatkozat okirati letétben történő elhelyezésével
 • Birtokba lépés:
  • Ideje, módja, feltételei (szerződés egyéb feltételeihez/felek megállapodásához igazítottan,
 • Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
  • Foglaló, kötbér kikötése, melyeknek célja, hogy a szerződő feleket a megállapodás teljesítésére „sarkallja”.

Termőföld adásvételére vonatkozó különös szabályok:

Főszabályként a föld tulajdonjogát csak belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár szerezheti meg, amennyiben a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt (ez a korlátozás közeli hozzátartozók esetén nem érvényesül).

A földműves a föld tulajdonjogát 300 hektár mértékig (földszerzési maximum), a föld birtokát legfeljebb 1200 hektár mértékig szerezheti meg (birtokmaximum).

Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg külföldi természetes személy ill. – a törvényben meghatározott kivételekkel – jogi személy.

A szerződést 60 napig ki kell függeszteni a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján (erről a jegyző gondoskodik). Az elővásárlásra jogosultak – akiknek a körét a jogszabály pontosan meghatározza – e jogukat a kifüggesztést követő 60 napos jogvesztő határidőn belül gyakorolhatják. Bizonyok esetekben az elővásárlási jog nem áll fenn, fontosabb esetek:

 1. a közeli hozzátartozók közötti adás-vétel
 2. a tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adás-vétel;
 3. a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló adás-vétel.

A kifüggesztést követően a szerződést a mezőgazdasági igazgatási szervnek jóvá kell hagynia. Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása többek között

 1. a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához
 2. a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszűntetésére kerül sor.

A termőföld tulajdonjogának a megszerzése – amennyiben a fenti kivételek nem érvényesülnek –akár 4-6 hónpig is eltarthat.